Niềm Tin Và Sự Thực Hành

  • Hội Thánh địa phương tin rằng Kinh Thánh là sự khải thị trọn vẹn bằng lời được Thánh Linh cảm thúc (2Phi. 1:21; 2Tim. 3:16).
  • Hội Thánh địa phương tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Tam–Nhất duy nhất –Cha, Con và Linh– đồng hiện hữu cách bình đẳng với nhau từ đời đời đến đời đời (1Tim. 2:5a; Mat. 28:19).
  • Hội Thánh địa phương tin rằng Con của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời, đã nhục hóa làm một người có tên là Jesus, được sinh bởi trinh nữ Ma-ri, để Ngài làm Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta (Gi. 1:1,14, Mat. 1:23).

Bản Tin